EN

Blog

18. Prosinec 2016
Komentářů: 0

Video návod „Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za zdaňovacie obdobie 2016″ (SK)

Autor: admin   |   Rubrika: Mzdová legislativa   |   Tagy:

Video návod – Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za zdaňovacie obdobie 2016 (SK)
(V prípade, že si budete chcieť spustiť video na celú obrazovku, kliknite vo videu na názov Youtube v dolnej časti videa).

Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti – dôležité pojmy:

  • Žiadosť na vykonanie RZD môžete predložiť zamestnávateľovi do 15.februára ak ste v priebehu zdaňovacieho obdobia nemali príjmy zo: živnosti, prenájmu, príjmy z prevodu hnuteľných a nehnuteľných vecí, príjmy zo zahraničia, iné príjmy.
  • Uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na manželku/manžela je možné uplatniť len vtedy ak nemala vlastné príjmy alebo jej príjmy sú nižšie ako zákonom ustanovená výška 3 803,33€.

Nezdaniteľnú časť základu dane na manželku/manžela si môžete uplatniť len v tom prípade, že manželka spĺňa aspoň jednu z uvedených podmienok:
– stará sa o vyživované maloleté dieťa, žijúce s daňovníkom v domácnosti
– v príslušnom zdaňovacom období poberá peňažný príspevok na opatrovanie
– bola zaradená do evidencie uchádzačov o zamestnanie
– považuje sa za občana so zdravotným postihnutím alebo za občana s ťažkým zdravotným postihnutím
– Ak sú splnené uvedené podmienky iba jeden alebo niekoľko kalendárnych mesiacov v zdaňovacom období, môžete si znížiť základ dane o NZČ na manželku zodpovedajúcu 1/12 sumy nezdaniteľnej časti za každý kalendárny mesiac, na začiatku ktorého boli splnené podmienky na uplatnenie tejto NZČ.

  • Za príjem manželky sa nepovažuje: príspevok a príplatok pri narodení dieťaťa, rodičovský príspevok, prídavok na dieťa, vianočný príspevok dôchodcom.
  • Ak daňovník dosiahne v zdaňovacom období roku 2016 základ dane rovnajúci sa alebo nižší ako 35 022,31€, nezdaniteľná časť základu dane je:
   – 3 803,33€, ak manželka/manžel žijúca s ním v domácnosti nemala žiadny vlastný príjem
   – rozdiel medzi sumou 3 803,33 a vlastným príjmom manželky/manžela žijúcej s ním v domácnosti, ak manželka/manžel mala vlastný príjem nepresahujúci sumu 3 803,33€
   – nula, ak manželka/manžel žijúca s ním v domácnosti mala vlastný príjem presahujúci sumu 3 803,33€
  • Ak je základ dane daňovníka v zdaňovacom období roku 2016 vyšší ako 35 022,31€, nezdaniteľná časť základu dane je:
   – rozdiel medzi sumou 12 558,906€ a ¼ ZD, ak manželka/manžel žijúca s ním v domácnosti nemala žiadny vlastný príjem; ak táto suma je nižšia ako nula, nezdaniteľná časť základu dane na manželku/manžela sa rovná nule
   – rozdiel medzi sumou 12 558,906€ a ¼ ZD daňovníka zníženej o vlastný príjem manželky/manžela žijúcej s ním v domácnosti, ak manželka/manžel mala vlastný príjem; ak táto suma je nižšia ako nula, nezdaniteľná časť základu dane na manželku/manžela sa rovná nule
  • Ak ste poberateľom dôchodku (starobný, invalidný, predčasný, výsluhový, zahraničný) k 1.1., máte nárok na ročnú nezdaniteľnú časť základu dane v prípade, že Váš ročný dôchodok nepresiahol sumu 3 803,33€. Nezdaniteľná časť základu dane bude predstavovať rozdiel medzi sumou 3 803,33€ a sumou vyplateného dôchodku.
  • V prípade uplatňovania II. piliera a dobrovoľne zaplatených príspevkov SDS alebo uplatnenia III. piliera DDS, je potrebné doložiť potvrdenie o vyplatených príspevkov. Potvrdenia o výške preukázateľne zaplatených príspevkov zasiela príslušná správcovská spoločnosť. Odpočítanie preukázateľne zaplatených dobrovoľných príspevkov pri uplatnení II. piliera je možné najviac do výšky 2 % zo ZD. Maximálna suma dobrovoľne zaplateného príspevku na starobné dôchodkové sporenie, ktorá môže byť uplatnená v roku 2016 ako nezdaniteľná časť základu dane je vo výške 1029,60€. V prípade uplatnenia III. piliera je možné odpočítať maximálne sumu 180€ zo ZD.

Podmienky pre uplatnenie III. piliera:
– príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie je zaplatené na základe účastníckej zmluvy uzatvorenej po 31.12.2013 alebo na základe zmeny účastníckej zmluvy, ktorej súčasťou je zrušenie dávkového plánu,
– daňovník nemá uzatvorenú inú účastnícku zmluvu podľa zákona o doplnkovom dôchodkovom sporení, ktorá nespĺňa podmienky stanovené novelou zákona o doplnkovom dôchodkom sporení.

  • Nárok na uplatnenie zamestnaneckej prémie za zdaňovacie obdobie 2016 má daňovník – zamestnanec v prípade splnenia základných podmienok:
   – dosiahnuté zdaniteľné príjmy len zo závislej činnosti vykonávanej len na území SR, v úhrnnej výške aspoň 6- násobku minimálnej mzdy t.j. 2 430€ maximálne však do výšky 12- násobku minimálnej mzdy a to do 4 860€,
   – poberal posudzované príjmy z HPP aspoň 6 kalendárnych mesiacov, dohody o vykonaní práce/činnosti sa do počtu kalendárnych mesiacov nezapočítavajú,
   – nebol vyplatený príspevok na udržanie zamestnanca v zamestnaní,
   – nepoberal dôchodok na začiatku príslušného zdaňovacieho obdobia
   Nárok na zamestnaneckú prémiu za rok 2016 môže vzniknúť tomu daňovníkovi, ktorý poistné a príspevky viažuce sa k zdaniteľným príjmom zo závislej činnosti zaplatil vo vyššej sume, napr. zaplatil nedoplatok z ročného zúčtovania poistného na verejné zdravotné poistenie za predchádzajúce zdaňovacie obdobie. Vzhľadom na mechanizmus výpočtu  zamestnaneckej prémie výška nároku na zamestnaneckú prémiu za rok 2016 vychádza vo väčšine prípadov NULA .
  • Zvýšenie základu dane o uplatnené úhrady zdravotníckeho pracovníka podľa § 52j ods. 4 zákona: Ak zamestnanec, ktorý vykonáva (vykonával) zdravotnícke povolanie lekára, zubného lekára, sestry alebo pôrodnej asistentky, nedodržal podmienky ustanovené osobitným predpisom (§ 39a ods. 3 zákona č. 578/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov), je povinný zvýšiť základ dane z príjmov zo závislej činnosti o uplatnené úhrady zdravotníckeho pracovníka za jeho ďalšie vzdelávanie v zdaňovacom období, v ktorom k porušeniu podmienok došlo. Podľa § 52j ods. 4 zákona ustanovenie o porušení podmienok podľa § 5 ods. 9 zákona účinného do 31.12.2010 sa použije aj pri porušení podmienok po 31.12.2010.

Vysvetlivky
NZČ: nezdaniteľná časť základu dane
ZD – základ dane
RZD: ročné zúčtovanie preddavkov na daň príjmov
Zdroj: https://www.financnasprava.sk/sk/obcania/dane/dan-z-prijmov/zamestnanci 

Vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka a uplatnenie daňového bonusu – dôležité pojmy:

 • Vyhlásenie je možné v jednom období podpísať len u jedného zamestnávateľa.
 • Mesačný nárok na nezdaniteľnú časť základu dane 316,94€, ročný nárok 3 803,33€.
 • Ak sú Vaše ročné príjmy vyššie ako 19 809 € nezdaniteľná časť základu dane je rozdiel medzi sumou 8 755,578€ a ¼ ZD. Ak je táto suma nižšia ako nula, nezdaniteľná časť ZD ročne na daňovníka sa rovná nule. Ak sú Vaše príjmy vyššie ako 19 809€ nebudete mať nárok na plnú výšku NZČ 3 803,33€.
 • Pri uplatnení daňového bonusu na dieťa je potrebné doložiť rodný list dieťaťa, v prípade skončenia povinnej školskej dochádzky musíte informovať o tejto skutočnosti zamestnávateľa a následne doložiť potvrdenie o štúdiu na škole. Výška priznaného daňového bonusu 21,41€ mesačne v ročnej výške 256,92€ (12 x 21,41). Hraničný príjem pre priznanie daňového bonusu predstavuje čiastka 2 112€.
 • Ak ste poberateľom dôchodku k 1.1. zdaňovacieho obdobia, nemáte nárok na uplatnenie mesačnej nezdaniteľnej časti základu dane. Nárok na nezdaniteľnú časť však možno posúdiť z ročného hľadiska pri ročnom zúčtovaní dane v prípade, že ročná suma vyplateného dôchodku v roku 2016 nepresiahne sumu 3 803,33€. Nezdaniteľná časť základu dane bude predstavovať rozdiel medzi sumou 3 803,33€ a sumou vyplateného dôchodku. Ak sa stanete poberateľom starobného dôchodku v priebehu roka 2016 (neboli ste poberateľom dôchodku k 1.1.2016), vzniká Vám nárok na celú nezdaniteľnú časť vo výške 3 803,33 €, pokiaľ základ dane nepresiahol sumu 19 809 €.
 • Oznámte všetky zmeny ovplyvňujúce zdanenie v priebehu roka svojmu zamestnávateľovi.

 

Sdílejte tento příspěvekShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someonePin on PinterestShare on TumblrShare on StumbleUpon

E-Consulting na Youtube

Petr