EN

Blog

16. Prosinec 2015
Komentářů: 0
ziadost_ilustracni_fotka

Video návod – Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti (SK)

Autor: admin   |   Rubrika: Blog Mzdová legislativa   |   Tagy:

Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti – dôležité pojmy:

 • Žiadosť na vykonanie RZD môžete predložiť zamestnávateľovi do 16.februára ak ste v priebehu zdaňovacieho obdobia nemali príjmy zo: živnosti, prenájmu, príjmy z prevodu hnuteľných a nehnuteľných vecí, príjmy zo zahraničia, iné príjmy.
 • Uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na manželku/manžela je možné uplatniť len vtedy ak nemala vlastné príjmy alebo jej príjmy sú nižšie ako zákonom ustanovená výška 3 803,33€. Nezdaniteľnú časť základu dane na manželku/manžela si môžete uplatniť len v tom prípade, že manželka spĺňa aspoň jednu z uvedených podmienok:
 • stará sa o vyživované maloleté dieťa, žijúce s daňovníkom v domácnosti
 • v príslušnom zdaňovacom období poberá peňažný príspevok na opatrovanie
 • bola zaradená do evidencie uchádzačov o zamestnanie
 • považuje sa za občana so zdravotným postihnutím alebo za občana s ťažkým zdravotným postihnutím
 • Ak sú splnené uvedené podmienky iba jeden alebo niekoľko kalendárnych mesiacov v zdaňovacom období, môžete si znížiť základ dane o NZČ na manželku zodpovedajúcu 1/12 sumy nezdaniteľnej časti za každý kalendárny mesiac, na začiatku ktorého boli splnené podmienky na uplatnenie tejto NZČ.
 • Za príjem manželky sa nepovažuje: príspevok a príplatok pri narodení dieťaťa, rodičovský príspevok, prídavok na dieťa, vianočný príspevok dôchodcom.
 • Ak daňovník dosiahne v zdaňovacom období roku 2015 základ dane rovnajúci sa alebo nižší ako 35 022,31€, nezdaniteľná časť základu dane je:
 • 3 803,33€, ak manželka/manžel žijúca s ním v domácnosti nemala žiadny vlastný príjem
 • rozdiel medzi sumou 3 803,33 a vlastným príjmom manželky/manžela žijúcej s ním v domácnosti, ak manželka/manžel mala vlastný príjem nepresahujúci sumu 3 803,33€
 • nula, ak manželka/manžel žijúca s ním v domácnosti mala vlastný príjem presahujúci sumu 3 803,33€
 • Ak je základ dane daňovníka v zdaňovacom období roku 2015 vyšší ako 35 022,31€, nezdaniteľná časť základu dane je:
 • rozdiel medzi sumou 12 558,906€ a ¼ ZD, ak manželka/manžel žijúca s ním v domácnosti nemala žiadny vlastný príjem; ak táto suma je nižšia ako nula, nezdaniteľná časť základu dane na manželku/manžela sa rovná nule
 • rozdiel medzi sumou 12 558,906€ a ¼ ZD daňovníka zníženej o vlastný príjem manželky/manžela žijúcej s ním v domácnosti, ak manželka/manžel mala vlastný príjem; ak táto suma je nižšia ako nula, nezdaniteľná časť základu dane na manželku/manžela sa rovná nule
 • Ak ste poberateľom dôchodku (starobný, invalidný, predčasný, výsluhový, zahraničný) k 1.1., máte nárok na ročnú nezdaniteľnú časť základu dane v prípade, že Váš ročný dôchodok nepresiahol sumu 3 803,33€. Nezdaniteľná časť základu dane bude predstavovať rozdiel medzi sumou 3 803,33€ a sumou vyplateného dôchodku.
 • V prípade uplatňovania II. piliera a dobrovoľne zaplatených príspevkov SDS alebo uplatnenia III. piliera DDS, je potrebné doložiť potvrdenie o vyplatených príspevkov. Potvrdenia o výške preukázateľne zaplatených príspevkov zasiela príslušná správcovská spoločnosť. Odpočítanie preukázateľne zaplatených dobrovoľných príspevkov pri uplatnení II. piliera je možné najviac do výšky 2 % zo ZD. Maximálna suma dobrovoľne zaplateného príspevku na starobné dôchodkové sporenie, ktorá môže byť uplatnená v roku 2015 ako nezdaniteľná časť základu dane je vo výške 988,80€. V prípade uplatnenia III. piliera je možné odpočítať maximálne sumu 180€ zo ZD. Podmienky pre uplatnenie III. piliera:
 • príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie je zaplatené na základe účastníckej zmluvy uzatvorenej po 31.12.2013 alebo na základe zmeny účastníckej zmluvy, ktorej súčasťou je zrušenie dávkového plánu,
 • daňovník nemá uzatvorenú inú účastnícku zmluvu podľa zákona o doplnkovom dôchodkovom sporení, ktorá nespĺňa podmienky stanovené novelou zákona o doplnkovom dôchodkom sporení.
 • Nárok na uplatnenie zamestnaneckej prémie za zdaňovacie obdobie 2015 má daňovník – zamestnanec v prípade splnenia základných podmienok:
 • dosiahnuté zdaniteľné príjmy len zo závislej činnosti vykonávanej len na území SR, v úhrnnej výške aspoň 6- násobku minimálnej mzdy t.j. 2 280€ maximálne však do výšky 12- násobku minimálnej mzdy a to do 4 560€,
 • poberal posudzované príjmy z HPP aspoň 6 kalendárnych mesiacov, dohody o vykonaní práce/činnosti sa do počtu kalendárnych mesiacov nezapočítavajú,
 • nebol vyplatený príspevok na udržanie zamestnanca v zamestnaní,
 • nepoberal dôchodok na začiatku príslušného zdaňovacieho obdobia
 • Zvýšenie základu dane o uplatnené úhrady zdravotníckeho pracovníka podľa § 52j ods. 4 zákona: Ak zamestnanec, ktorý vykonáva (vykonával) zdravotnícke povolanie lekára, zubného lekára, sestry alebo pôrodnej asistentky, nedodržal podmienky ustanovené osobitným predpisom (§ 39a ods. 3 zákona č. 578/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov), je povinný zvýšiť základ dane z príjmov zo závislej činnosti o uplatnené úhrady zdravotníckeho pracovníka za jeho ďalšie vzdelávanie v zdaňovacom období, v ktorom k porušeniu podmienok došlo. Podľa § 52j ods. 4 zákona ustanovenie o porušení podmienok podľa § 5 ods. 9 zákona účinného do 31.12.2010 sa použije aj pri porušení podmienok po 31.12.2010.

Vysvetlivky

NZČ: nezdaniteľná časť základu dane
ZD – základ dane
RZD: ročné zúčtovanie preddavkov na daň príjmov

Zdroj: https://www.financnasprava.sk/sk/obcania/dane/dan-z-prijmov/zamestnanci

Sdílejte tento příspěvekShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someonePin on PinterestShare on TumblrShare on StumbleUpon

E-Consulting na Youtube

Petr